§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Tilia Herbs, dostępny pod adresem internetowym www.tiliaherbs.pl, prowadzony jest przez Jarosława Wosika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Wosik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 957‍0‍803278, REGON 361177836
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Wosik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9570803278 REGON 361177836.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy Tilia Herbs prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tiliaherbs.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, zwana dalej Umową.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w którym także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, w szczególności korzystająca z Konta.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
16. Newsletter – usługa dystrybucyjna świadczoną przez Sprzedającego drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od cyklicznych treści elektronicznych zawierających m.in. informacje o Produktach, nowościach, etc.
17. Opinia – wypowiedź lub informacja umieszczoną przez Użytkownika w Sklepie, stanowiąca jego subiektywne odczuciami względem Produktu. Przedmiotem Opinii może być w szczególności recenzja lub ocena Produktu.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Borówkowa 15, 62-007 Gorzkie Pole
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@tiliaherbs.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 572 382 286
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9 – 16, od poniedziałku do piątku.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
c. włączona obsługa plików cookies

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, opłaty paliwowe, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Klient może ponadto zrezygnować z otrzymywania Newslettera ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia poprzez kliknięcie w przeznaczony do tego celu link umieszczony każdorazowo wśród treści Newslettera Sklepu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
• imię i nazwisko,
• firma i NIP (opcjonalnie),
• adres dostawy,
• numer telefonu,
• adres e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” i „Realizuj zakup”;
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji lub skorzystać z możliwości założenia konto poprzez podanie nazwy konta w postaci adresu e-mail oraz hasła do konta;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych i adresu osoby składającej Zamówienie, wpisanie adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli jest inny niż adres osoby składającej Zamówienie, wybranie rodzaju wysyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli jest wymagana,
5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, następnie wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5.
6. W przypadku braku dostępności zamówionego przez Klienta Produktu / Produktów, Sprzedawca informuje o tym w Sklepie Internetowym lub poinformuje o tym bezpośrednio Klienta, który złożył Zamówienie. W takiej sytuacji Klient może, według własnego uznania, wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska InPost (15 zł) lub DPD (18,50zł)
b. Paczkomaty InPost (13 zł)
c. Punkt DPD pickup (13 zł)
d. bezpłatny odbiór z siedzimy firmy po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny
Darmowa dostawa obowiązuje dla jednorazowych zamówień od 300 zł brutto.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatności elektroniczne, w tym płatność BLIK, PayPal
b. Płatność kartą płatniczą kredytową/debetową
3. Nie ma opcji dostawy z płatnością za pobraniem.
4. Wysyłki realizowane są w następujący sposób:
a) od poniedziałku do czwartku dla produktów wrażliwych na temperaturę tj. mieszanek olejowych Udo’s Oil Omega 3+6+9 250 ml i 500 ml oraz probiotyków
b) od poniedziałku do piątku dla wszystkich pozostałych produktów z wyłączeniem pkt. 4a powyżej.
c) W sytuacji, gdy w jednym zamówieniu znajdują się produkty wrażliwe na temperaturę oraz pozostały asortyment, wtedy Zamówienie będzie wysłane od poniedziałku do czwartku.
d) Wysyłki wysyłane są w ciągu 24h dla zamówień złożonych do godziny 12.00 z uwzględnieniem pkt. 4a powyżej
e) Realizacja Zamówień odbywa się w dni i godziny robocze.
f) Przewidywany czas dostawy przesyłek to 1 – 2 dni robocze z zastrzeżeniem ww. punktów.
5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i są prezentowane podczas procedury składania Zamówienia. Szczegółowa dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług płatniczych i rozpatrywania reklamacji dostępna jest na stronach internetowych poszczególnych operatorów płatności.
6. Sklep zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub zmiany wybranych, dostępnych metod płatności.
7. W Sklepie mogą być organizowane promocje na wybrane Produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje wyłącznie Sklep, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu, w Internecie i Social Mediach.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie z zastrzeżeniem zapisów w § 8 oraz ustępu 5 niniejszego paragrafu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie zamówionego Produktu /Produktów, z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu.
2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Konsumentowi, jeżeli dotyczy to Produktu fabrycznie zapakowanego (tzn. kiedy banderole na słoiczkach lub butelkach nie zostały naruszone) oraz Produktu niezniszczonego z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu.
3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach,
o których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności, jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
W związku ze szczególnymi warunkami przechowywania, transportu oraz pakowania niektórych Produktów z asortymentu Sprzedającego, a tym samym ze względu na ochronę zdrowia prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy:
a. Olej bazowy Udo’s Oil®Omega 3+6+9 Blend 250ml
b. Olej bazowy Udo’s Oil®Omega 3+6+9 Blend 500ml
c. Preparaty probiotyczne: Kid’s Probiotic, Adult’s Probiotic, Super 8 Plus Probiotic
d. Olej z kryla antarktycznego O-Krill 3® Cardio Support
4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży ma miejsce w następujący sposób:
a) Klient będący Konsumentem zgłasza Sprzedawcy chęć zwrotu zamówionych Produktów mailowo na kontakt@tiliaherbs.pl.
b) W odpowiedzi na maila Sprzedawca przesyła Konsumentowi formularz zwrotu.
c) Konsument wypełnia formularz zwrotu będący oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy i odsyła Sprzedającemu podpisany formularz mailem.
d) Konsument pakuje i odsyła zwracane Produkty na adres: Tilia Herbs, ul. Borówkowa 15, 62-007 Gorzkie Pole z dopiskiem „Zwrot”. Konsument zwraca Produkty wraz z paragonem lub fakturą. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów tj. koszty opakowania i odesłania nie podlegają zwrotowi i leżą po stronie Konsumenta. Tilia Herbs nie odbiera przesyłek za pobraniem.
e) Po otrzymaniu i pozytywnym zweryfikowaniu przesyłki Sprzedający dokonuje zwrotu środków za odesłany towar w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki
f) Zwrotowi podlega równowartość ceny zakupu zwracanych Produktów oraz koszty doręczenia Zamówienia do Konsumenta, jeżeli zostały poniesione, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy.
g) Środki zwracane są Konsumentowi w taki sam sposób, jakiego Konsument użył do opłacenia zamówienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował
4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Kupujący może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, o którym mowa w 11 ust. 4, jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §11 ust. 4 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
6. W przypadku wady Produktu, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Produktu w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym poprzez zawiadomienie Sprzedawcy drogą elektroniczną lub pisemnie na adresy podane w § 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia oraz krótki opis jaka jest przyczyna reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, w tym dowody, takie jak zdjęcia dotyczące przedmiotu reklamacji, żądany sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od Umowy.
8. Reklamowany Produkt należy odesłać do Sprzedającego wraz z paragonem lub fakturą.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamowanego produktu przez Sprzedawcę, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
10. O rezultacie reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.
11. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić rozsądny i nie nastręczający nadmiernych niedogodności termin i tryb naprawy Produktu lub wymiany Produktu na wolny od wad, a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
12. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji.
13. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek uzgodnienia obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uzgodnienia między Sprzedającym a Kupującym o obniżeniu ceny.
14. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Produktu wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Produktu (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego do odstąpienia od Umowy.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Opinie

1. Klientowi Sklepu Internetowego przysługuje uprawnienie do dobrowolnego i nieodpłatnego dodania Opinii dotyczącej Produktu.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem wystawiającym Opinię poprzez udostępniony adres e-mail Użytkownika.
3. Publikowane Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Użytkowników i poprzez dodanie Opinii Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
4. Użytkownik może dodać Opinię poprzez zakładkę „Opinie” dostępną w Sklepie. W celu dodania Opinii, Użytkownik powinien podać swoje imię, adres e-mail (niewidoczny dla pozostałych Użytkowników), ocenić Produkt poprzez zaznaczenie odpowiednio od jednej do pięciu gwiazdek widocznych w formularzu i wpisać treść Opinii.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści Opinii przed jej opublikowaniem, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do podjęcia decyzji o opublikowaniu danej Opinii lub jej odrzuceniu w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, wzywania do przemocy, w przypadku opinii stanowiącej przejaw nieuczciwej konkurencji wobec Sklepu lub naruszającej prawa autorskie innych osób).
6. Użytkownik udziela Sklepowi nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich Opinii zamieszczonych przez Użytkownika w Sklepie.
7. Opinia Użytkownika nie stanowi narzędzia do wszczęcia postępowania reklamacyjnego Produktu.
8. Dodając swoją Opinię Użytkownik akceptuje Regulamin.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania Opinii dla wybranych Produktów i ukrycia wszelkich Opinii ich dotyczących.

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, paczkomatem lub punktu pickup -Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
6. Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w Polityce prywatności.

§ 15
Prawa autorskie

1. Wszystkie treści dostępne lub udostępnione w serwisie Sklepu www.tiliaherbs.pl, na oficjalnych portalach społecznościowych oraz w Regulaminie stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 2509) i podlegają ochronie.
2. Wszelkie prawa do Regulaminu, Sklepu, Newslettera, treści na oficjalnych portalach społecznościowych Sprzedającego w tym majątkowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, w szczególności do nazwy Sklepu, jego domeny, tekstów, logotypów, grafik, zdjęć i opisów Produktów i innych materiałów należą do Jarosław Wosik i podlegają ochronie prawnej.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Umowy Sprzedaży zawierane przez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn poprzez zamieszczania jego zaktualizowanej wersji w Sklepie . Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją oraz akceptacją Regulaminu.
3. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając Zamówienie za pomocą mechanizmów i formularzy dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie Produktu, Regulaminie i stronach Sklepu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
5. Spory powstałe pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2023 r.

KLAUZULA O NIEODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte na stronie internetowej www.tiliaherbs.pl (dalej „Strona”), w wiadomościach e-mail i na platformach społecznościowych z poradami dotyczącymi właściwości zdrowotnych i zastosowań Produktów Sprzedającego (dalej „Wiadomości”), nie stanowią porady lekarskiej.
Wszelkie udostępniane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Informacje te nie mogą zastępować porady lekarza lub farmaceuty. Ewentualne wykorzystanie udostępnionych porad, zaleceń i rekomendacji powinno zostać uzgodnione z lekarzem prowadzącym.
Wszystkie udostępnione informacje i treści zostały zebrane i opracowane przez Jarosław Wosik w dobrej wierze i na podstawie wiarygodnych źródeł.
Jednakże Jarosław Wosik, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności za:
– kompletność, rzetelność ani aktualność informacji i opinii zamieszczonych na Stronie oraz w Wiadomościach,
– decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie udostępnionych na Stronie oraz w Wiadomościach informacji,
– skutki wykorzystania informacji udostępnianych na Stronie oraz w Wiadomościach,
– zawartość innych stron połączonych ze Stroną,
– bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników Strony, odbiorców Wiadomości lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę,
– wypadki spowodowane przez użytkowników Strony lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem z treści prezentowanej na Stronie,
– za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronie lub w Wiadomościach jako porady lekarskiej,
– za treść komentarzy pozostawionych na Stronie przez osoby trzecie.
Użytkowanie Strony oraz prowadzenie korespondencji mailowej z Jarosław Wosik jest równoznaczne z oświadczeniem przez użytkownika, iż zapoznał się z powyższymi informacjami i warunkami, rozumie ich treść i w pełni je akceptuje.